Общи условия за използване на thermruse.com

Настоящите общи условия уреждат условията за използване на уебсайт htpps://thermruse.com , наричан по-долу за краткост „уебсайта“.

Уебсайтът се управлява от „ТЕРМ“ ООД с ЕИК 117626910, наричан за кратност по-долу  „ОПЕРАТОР“.

Данни за контакт с ОПЕРАТОРА:

Имейл: thermruse@gmail.com

Телефон: 082/822-634

Чрез използването на Уебсайта потребителят се съгласява с настоящите Общи условия.  Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на Уебсайта.

1. Интелектуална собственост

1.1. Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта се Упражняват от ОПЕРАТОРА. Правата върху интелектуалната собственост са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на ОПЕРАТОРА е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.

1.2. Всички права върху материали и съдържание (текст, изображения, уеб страници, звук, софтуер ( включително код, интерфейс и структура на сайта) , видео и вида, функциите, дизайна и компилирането на сайта) на този Уебсайт се притежават от ОПЕРАТОРА.. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ОПЕРАТОРА, същият има правото да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

2. Ограничаване на отговорността

2.1. ОПЕРАТОРЪТ предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребител на Уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на Уебсайта и достъпа до същия. Използвайки Уебсайта, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите.

2.2. Доколкото в съдържанието на Уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия потребителят е запознат с факта, че ОПЕРАТОРЪТ няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.
Операторът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на Уебсайта. Потребителят използва Уебсайта на своя отговорност.

3. Потребителска информация и лични данни

При използването на Сайта от ваша страна от вас може да се поиска предоставянето на лична информация (информация, оттук нататък споменавана като „Потребителска информация”). Нашите политики за събиране и използване на информация по отношение на такава Потребителска информация са установени в Политиката за поверителност и лични данни. Вие признавате и приемате, че вие сте изцяло отговорни за точността и съдържанието на Потребителската информация, която предоставяте по собствена воля и с Вашето изрично съгласие.

4. Използване на уебсайта

4.1. Доколкото Операторът е предвидил възможност за потребители да качват съдържание в Уебсайта, същите следва да не качват клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

4.2. Потребителите следва да използват Уебсайта добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на Уебсайта изобщо.

5. Други

5.1. Операторът запазва правото си да изменя настоящите общи условия по свое усмотрение като във всеки един момент актуалните условия за ползване на Уебсайта ще бъдат публикувани на същия.

5.2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всякакви законови действия, произлезли от или свързани с тези Общи условия за ползване, които водят до иск за обезщетение от трета страна, ще бъдат управлявани от ексклузивната юрисдикцията на български съд.